Regulamin wynajmu samochodu

Ważny od dnia 21.09.2022

 1. Niniejszy regulamin określa warunki wynajmu busów (samochodów) przez Transport System Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową z siedzibą w Gdyni przy ulicy Polskiej 19, KRS 0000674410, NIP 9581679793, REGON 367090728, zwaną dalej Wynajmującym, i stanowi załącznik do umowy najmu samochodu.
 2. Najemcą samochodu mogą być osoby posiadające prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdem silnikowym kategorii odpowiadającej pojazdowi stanowiącemu przedmiot najmu. Prawo jazdy Najemcy i każdego użytkownika samochodu wskazanego w umowie przez Najemcę musi być ważne w chwili najmu i takim pozostać co najmniej do dnia zakończenia najmu.
 3. Kierującym najmowanym samochodem może być Najemca i każdy użytkownik samochodu wskazany przez Najemcę w umowie najmu.
 4. W cenę najmu wliczone jest obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz w niektórych przypadkach AC dotyczące najmowanego samochodu.
 5. Najemca zobowiązany jest zapłaty czynszu najmu określonego w umowie oraz do uiszczenia opłat określonych w cenniku Wynajmującego. Cennik Wynajmującego stanowi załącznik do umowy najmu. W przypadku najmu, których realizacja jest planowana po upływie więcej niż 03 miesięcy od daty zawarcia Umowy Najmu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny w celu zrekompensowania rosnących kosztów. Wynajmujący poinformuje najemcę o zwiększeniu ceny nie później niż 01 miesiąc przed planowaną datą najmu. Jeżeli Najemca nie zaakceptuje podwyższenia ceny, w terminie 5 dni od otrzymania rzeczonej informacji będzie miał prawo odstąpienia od Umowy Najmu.
 6. Przy zawarciu umowy najmu Najemca oraz każdy z użytkowników samochodu musi okazać dokument tożsamości w postaci dowodu osobistego lub paszportu oraz ważne prawo jazdy, zgodnie z postanowieniami pkt 2 powyżej.
 7. Niezwłocznie po podpisaniu umowy najmu nastąpi wydanie samochodu Najemcy lub użytkownikowi wskazanemu w umowie najmu. Jako wydanie samochodu należy rozumieć moment przekazania Najemcy kluczyków do najmowanego samochodu wraz z odpowiadającym mu dowodem rejestracyjnym oraz dowodami ubezpieczenia najmowanego samochodu. Miejsce wydania samochodu jest ustalane indywidualnie. 
 8. W przypadku wynajmu samochodu poza siedzibą Wynajmującego, Wynajmujący ma prawo doliczyć opłatę za podstawienie samochodu w wybrane miejsce przez klienta, w wysokości określonej w cenniku Wynajmującego.
 9. W chwili wydania Najemcy samochodu zostanie sporządzony protokół stanowiący załącznik do umowy najmu ze wskazaniem stanu technicznego samochodu w chwili wydania oraz ilości paliwa w baku.
 10. Najmowany samochód jest wydawany z ilością paliwa zapisaną w protokole, samochód powinien być zwrócony z nie mniejszą ilością paliwa, chyba że strony postanowią inaczej. Najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot wartości paliwa pozostawionego w samochodzie w ilości przekraczającej ilość z chwili wydania.
 11. Dzień najmu rozpoczyna się z chwilą wydania samochodu Najemcy lub użytkownikowi wskazanemu w umowie najmu, jednak nie później niżeli w dniu wskazanym w umowie. Godzina wydania najmowanego samochodu zostanie wskazana w protokole. Godzinę zwrotu samochodu zostanie wskazana w protokole.
 12. W razie opóźnienia w zwrocie samochodu Najemca uiści na rzecz Wynajmującego karę umowną w wysokości trzykrotnego czynszu najmu określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna płatna jest w dniu zwrotu pojazdu. Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia od Najemcy lub użytkownika wskazanego w umowie najmu odszkodowania za całość szkody poniesionej na skutek niezwrócenia w terminie pojazdu albo innych naruszeń umowy, niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym regulaminie kar umownych. Kwota kary może zostać potracona przez Wynajmującego z kwoty wpłaconej kaucji.
 13. Zwrot najmowanego samochodu dokonywany jest przez Najemcę pod adresem ulica Czechosłowacka 3, 81-336 Gdynia. Jako chwilę zwrotu należy rozumieć moment przekazania przez Najemcę najmowanego samochodu wraz z kluczykami, dowodem rejestracyjnym oraz dokumentami ubezpieczenia i innymi przynależnościami. Jeżeli zwrot najmowanego samochodu nie następuje w siedzibie lub miejscu wskazanym przez Wynajmującego, Najemca poniesie dodatkowo kosztam transportu najmowanego samochodu z miejsca pozostawienia do siedziby Wynajmującego, określone w cenniku Wynajmującego.
 14. Z chwilą zwrotu najmowanego samochodu zostanie sporządzony protokół ze wskazaniem stanu technicznego najmowanego samochodu, przy czym protokół stanowi dowód zaistnienia uszkodzeń możliwych do stwierdzenia podczas oględzin przy zwrocie pojazdu, bez użycia narzędzi diagnostycznych lub ingerencji w konstrukcję pojazdu lub badania poszczególnych części lub mechanizmów pojazdu.
 15. Najemca zobowiązany jest:
  1. we własnym zakresie i na swój koszt do kontrolowania stanu i uzupełniania płynów eksploatacyjnych (oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy), zapewnienia działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych, utrzymywania ciśnienia w oponach, zgodnie z zaleceniami producenta samochodu, utrzymywania należytej czystości wynajmowanego samochodu,
  2. posiadać ważne wymagane dokumenty w celu okazania służbą uprawnionym do prowadzenia kontroli ruchu drogowego, w szczególności honorowanego na terenie RP prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego wynajmowanego samochodu, potwierdzenia zawarcia polisy OC, zaświadczenia o wynajęciu samochodu a także, gdy jest to wymagane ważnych badań lekarskich,
  3. zabezpieczyć samochód i wyposażenie przed kradzieżą poprzez (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich systemów antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków.
  4. stosować w samochodach paliwo zgodne z specyfikacją silnika, określoną w dowodzie rejestracyjnym, w dokumentacji technicznej pojazdu oraz w umowie wynajmu,
  5. do wyłączania wszelkich odbiorników prądu między innymi świateł i radia podczas niekorzystania z pojazdu celem uniknięcia rozładowania akumulatora.
 16. Najemca może korzystać z samochodu stanowiącego przedmiot najmu na obszarze krajów należących do Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu.
 17. Holowanie innych pojazdów oraz przewożenie zwierząt wynajmowanym samochodem jest zakazane.
 18. Palenie tytoniu w samochodzie jest zabronione.
 19. Zabronione jest usuwanie, ingerowanie lub zagłuszanie systemów monitorujących samochód.
 20. O każdym przypadku, awarii lub niesprawności samochodu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania wynajętego samochodu bez zgody Wynajmującego.
 21. Wynajmujący nie ponosi wobec Najemcy lub osób trzecich odpowiedzialności za szkody wywołane awarią lub niesprawnością samochodu.
 22. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji samochodu, naruszeń przepisów prawa w tym prawa ruch drogowego, niezabezpieczenia samochodu przed kradzieżą, zniszczenia poszczególnych składników powierzonego mienia, udostępnienia samochodu osobą trzecim – nie wskazanym w umowie, jako użytkownicy samochodu. W szczególności odpowiedzialność obejmuje przypadki: zbiegnięcia z miejsca wypadku lub kolizji, nie włączenia wszystkich zainstalowanych w samochodzie systemów antykradzieżowych, usterek spowodowanych nie uzupełnienie płynów eksploatacyjnych, zatankowania niewłaściwego paliwa, pozostawienia dowodu rejestracyjnego w samochodzie, nie zabezpieczenia kluczyków przed dostępem osób niepowołanych, prowadzenia samochodu w stanie po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, przekroczenia dopuszczalnej prędkości, , parkowania w miejscach niedozwolonych, parkowania bez uiszczenia stosownej opłaty za parkowanie w miejscu gdzie była wymagana oraz wszelkie szkody nie objęte polisą OC lub AC.
 23. Wszelkie szkody do kwoty określonej w umowie najmu, które zaistniały po wydaniu samochodu Najemcy lub osobie wskazanej przez Najemcę, traktowane są jako udział własny Najemcy i Najemca ponosi do tej  kwoty odpowiedzialność nienależnie od ochrony zapewnianej przez ubezpieczyciela, z którym Wynajmujący zawarł umowę ubezpieczenia samochodu. Jeżeli po wydaniu samochodu Najemcy lub osobie wskazanej przez Najemcę zaistnieje szkoda, za którą ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności, Najemca odpowiada za szkodę w pełnej wysokości, niezależnie od kar umownych określonych niniejszym regulaminem.
 24. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych warunkach najmu lub w umowie najmu znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 25. W przypadku zwrotu samochodu przez Najemcę we wcześniejszym terminie niż określono w umowie, Wynajmujący nie zwraca czynszu najmu za niewykorzystane okres wynajmu.

Najemca uiści na rzecz Wynajmującego, na zasadach określonych niniejszym regulaminem, dodatkowo kary umowne za:

ZdarzenieWysokość kary umownej
Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej500 zł brutto
Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka1200 zł brutto
Uzupełnienie brakującego paliwa opłata za każdy litr paliwa w/g cennika stacji paliw+ 50 zł brutto
Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego1.500 zł brutto + koszt wymontowanej części
Uszkodzenie części wyposażenia samochoduOpłata wg cennika producenta + 10 % opłaty wg cennika + 500 zł brutto
Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cennikuOpłata w/g cennika producenta + 10% opłaty wg cennika + 1.500 zł brutto
Palenie tytoniu w samochodzie1.000 zł brutto
Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu500 zł brutto
Zwrot brudnego samochodu, jeśli wydany był czysty350 zł brutto

Poza karami umownymi Najemca ma obowiązek zapłaty na rzecz Wynajmującego wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych na rzecz instytucji finansujących związanych z obsługą mandatów.   

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Rezerwacji możesz dokonać zarówno dzwoniąc, pisząc mail jak i poprzez wypełnienie formularza rezerwacji dostępnego obok

Zapraszamy do kontaktu

Zadzwoń do nas

Napisz do nas

Transport System Sp. Z o.o. Sp. K.
ul. Polska 19/014, 81-339 Gdynia

Nasze biuro

Wstępna rezerwacja samochodu